Dagordning styrelsemöte och årsmöte

Dagordning styrelsemöte 24 januari kl 19

Mötet sker digitalt med denna länk

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Genomgång av förra mötesprotokollet
  1. Är årsberättelsen inskickad
 4. Verksamhetsrapportering
  1. Inget sen senaste mötet pga jul
 5. Planering av året
  1. Enkäten visar att medlemmarna vill ha föreläsningar och exkursioner. Förslag på aktiviteter och datum?
  2. Ska vi skicka in medborgarförslag om hyggesfritt skogsbruk från Jämtlands skogsgrupp?
  3. Vill vi delta i konstprojektet att pärla ett korallrev?
  4. Ska vi delta i klädbytardagen? Tina och Fjällsätra funderar på en gemensam aktivitet.
 6. Övriga frågor

 

Dagordning årsmöte, 15 februari kl 19

Årsmötets öppnande

 1. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av en justerare, att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. Fastställande av dagordning
 6. Presentation av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av kretsens räkenskaper
 9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 10. Presentation av valberedningens förslag och övriga nomineringar
 11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i kretsstyrelsen
  • Någon ny som vill? annars förslag: Mikaela Leander (omval)
 1. val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
  • Pelle Zandén (nyval)
  • Bengt-Göran Carlsson, vice ordförande (omval)
  • Benny Paulsson, ledamot (omval)
  • Per-Martin Täpp, kassör? (omval)
  • Malin Sahlin, ledamot (omval)
 1. val av en revisor och en revisorssuppleant
  • Förslag: Anders Blomqvist (omval)
 1. val av valberedning
 2. ärenden som väckts genom motion
  • det behövs en representant till stämman
  • det behöver en ny ordförande för föreningen
 3. Stämman avslutas

Har du ett förslag du vill ta upp? Skicka det till mikaela.leander@hotmail.com så tas det upp som en motion under mötet.