Valenkät 2022

Åre Naturskyddsförening har frågat sina medlemmar och allmänheten om vilka frågor de tycker är viktiga inför valet. Mot bakgrund av detta har vi skickat ut nedanstående frågor till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Åre kommun. Enkätresultatet syftar till att ge vägledning för de natur- och miljöintresserade väljarna i kommunen.  

Resultatet av partiernas svar presenteras nedan i den ordning som de olika partierna har skickat in sina svar till oss och är således inte en rangordning av partiernas svar.  

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har avstått från att svara på enkäten. 

Frågorna gäller följande områden

 1. Natura 2000-området Åresjön med biflöden
 2. Rödkulleprojektet
 3. Biologisk mångfald i offentlig miljö
 4. Generellt strandskydd
 5. Odlingsmöjligheter för medborgare
 6. Partiets viktigaste förslag på åtgärder för att nå miljö- och klimatmålen

1. Natura 2000-området Åresjön med biflöden

Bakgrund: Åresjön har under lång tid påverkats negativt genom onaturlig sedimentering orsakat av olika former av exploateringar på Åreskutans sydsluttning. Varje år vid snösmältning och kraftiga regn är det uppenbart att de åtgärder som vidtagits vid flera bäckar, t.ex. Mörviksån och Vikbäcken, inte fungerar tillfredsställande. I bäckmynningarna för Vikbäcken och Lundsbäcken läggs sedimentsfållor ut vilka resulterar i att sedimentet inte sprids på ytan, utan istället längs botten eftersom det sediment som fångas upp inte tas om hand. 

Fråga: Kommer ert parti verka för att ta fram och verkställa en åtgärdsplan för att säkerställa att inte mer sediment sprids i Natura 2000-området Åresjön med biflöden? 

Vänsterpartiet

Svar: Ja 

Motivering: Det är fullständigt oförsvarligt att inte berörda myndigheter har haft bättre koll på hur exploatörer under åren har struntat i sina miljöåtaganden. Mycket stor restriktivitet vid beviljande av planer samt tydliga planer för att förhindra att det sker igen är ett måste. Plan för återställande i den mån det är möjligt måste också tas fram. 

Miljöpartiet

Svar: Ja! 

Motivering: Vi vill skydda mer natur i hela kommunen, framförallt på och runt Åreskutan och Åresjön just på grund av den mängd sediment som redan idag har hamnat och hamnar i sjön. För detta vill vi använda oss bland annat av fördjupade översiktsplanen Åredalen (FÖPen), trycka mer på lämplighetsprövningen och nyttja ekosystemtjänster för dagvattenhantering i detaljplaneringen. I det förslag för FÖPen som nuvarande majoritet lagt fram har samtliga rekreationsområden strukits och de har även tagit bort alla miljömässiga begrepp. Det vill vi ändra på, så att planeringen tar hänsyn till Natura 2000 Åresjön. Åtgärder är beroende av flera aktörer: markägare, Skistar, BRFer, samfälligheter, skogsbrukare m.fl. Som kommun är det viktigt att ta en stor samordnande roll. Åtgärdsförslag finns redan utpekade i fördjupad bevarandeplan för Åreälven med biflöden. Det behöver tillskapas resurser för att kunna förverkliga dem. 

Västjämtlands väl

Svar: Ja.

Motivering: 

Åre kommun driver sedan 2020 ett lokalt vattenvårdsprojekt inom ramen för LOVA. Projektet ska genomföra en åtgärdsstudie för Tegefjällsområdet med fokus på Natura 2000. Projektet ska slutrapporteras till Länsstyrelsen i november 2022. Västjämtlands Väl ska arbeta för att Åre kommun söker ytterligare LOVAprojektmedel för att kunna genomförande motsvarande projekt vid fler av Åreälvens biflöden. 

 Moderaterna

Svar: Ja men i samverkan med andra myndigheter.  

Motivering: Natura 2000 området Åresjön med biflöden är precis som allt annat vatten skyddat i ett flertal lagar. All lagstiftning har samma syfte – att skydda och förvalta våra vattenmiljöer, vilket vi tycker är otroligt viktiga frågor. För att arbetet ska fungera krävs bred kunskap och att myndigheter, organisationer, näringsliv och andra intressenter samverkar och tar ansvar för de uppdrag de har.  

Socialdemokraterna

Svar: Ja 

Motivering: Under förra mandatperioden när Socialdemokraterna ledde Åre kommun initierade vi tillsammans med miljöpartiet ett stort EU projekt där kommunen tillsammans med Skistar och länsstyrelsen sökte pengar i två omgångar. Skistar och Åre kommun avsatte 6 miljoner vardera för motfinansiering. Tyvärr fick vi avslag på ansökan båda gångerna. Under nuvarande politisk ledning i kommunen har inga initiativ tagits i frågan. Om vi får förtroendet kommer vi att göra nya försök att samla näringslivet och länsstyrelsen och söka medel för åtgärder. 

2. Rödkulleprojektet

Bakgrund: Rödkulleprojektet har under många år orsakat en stor debatt i Åre. En protestgrupp har bildats vilken kräver en folkomröstning för projektet.  Många är oroliga för naturmiljön liksom för att områdets friluftsvärden kommer att gå förlorade. Trafiksituationen och VA-problematiken är andra frågor som oroar många medborgare. Statens Geologiska Institut har slagit fast att stabilitietsförhållandena i området är osäkra och att mycket omfattande förstärkningsåtgärder kan bli aktuella för att säkerställa områdets stabilitet samt stabiliteten för Ullådalsvägen om exploatering ska ske i området. Samtidigt anger Åre kommun i granskningshandlingen till den fördjupade översiktsplanen för Åredalen att ”Exploateringsprojekt som förutsätter mycket omfattande förstärkningsåtgärder bör endast tillåtas i de fall projektets genomförande innebär stor samhällsnytta”, samt att ”Byggande i brant terräng med hög risk för erosion, ras och slamströmmar tillåts inte”. Området som avses exploateras i Rödkulleprojektet ligger i brant terräng med hög risk för erosion, ras och slamströmmar – i synnerhet om man i området börjar ta bort den bindande vegetationen.   

Fråga: Avser ditt parti att verka för en fortsättning med planarbetet för Rödkulleprojektet? 

Vänsterpartiet

Svar: Nej 

Motivering: 

Vi anser inte att Rödkulleprojektet ska verkställas alls. Vi anser att den typ av exploateringar i fjällmiljö som projektet är ska vara ett avslutat kapitel i Åre. Den kommunala infrastrukturen i form av i första hand VA-verksamheten är inte dimensionerad för den exploatering som planeras. Det är oförsvarligt att skövla unik miljö och riskera vattnet i Åresjön/Indalsälventill förmån för massturism och lyxexploateringar. Det finns andra sätt att utveckla turism på som inte skadar natur och miljö. 

Miljöpartiet

Svar: Nej! 

Motivering: Vi vill att Rödkulleprojektet läggs ned helt. Platsen är olämplig att exploatera både utifrån ekologisk och social hållbarhet. Fjällmiljön är känslig och vi ska respektera det. Den ska finnas tillgänglig för alla samhällsklasser och ska nyttjas såväl hållbart som långsiktigt. Det finns idag redan områden kring Skutan och Åre by som är exploaterade på ett sätt som planerna för Rödkullen visar. Det finns dock inga fler relativt oexploaterade platser som Rödkulleområdet kvar kring Åreskutan. Låt det finnas kvar! 

 Västjämtlands väl

Svar: Nej

Moderaterna

Svar: Ja

Motivering: Rödkullen – Vi är positiva till Rödkullen Panoramas utvecklingsplaner där det planprogramförslag vi tagit del av verkligen visar på genomarbetade helhetslösningar med högt ställda hållbarhetsmål. 

Över 80% av Rödkullen avses byggas på redan ianspråkstagen mark direkt i anslutning till backsystem/aktivitetsområde, vilket minskar behov av transport inom destination. Byggnation planeras ske i huvudsak vid befintlig parkering där terrängförhållandena är relativt flacka. Det gestalningsprogram som Rödkullen Panorama tagit fram för föreslaget startområde visar en bra genomförandeplan för hantering av projektets mark & hantering av områdets utmaningar. Programmet inkluderar även lösningar för infrastruktur runtom (ex korsning E14) vilket också varit syftet från start.  

Efter ett eventuellt antagande av planprogrammet ska ytterligare detaljplaner arbetas fram & då har vi i politiken ytterligare möjlighet att utifrån behov justera omfattning & tillvägagångssätt. Ovanstående gör att vi känner oss helt trygga med det planprogram som nu är framarbetat & föreslaget 

Socialdemokraterna 

Svar:  Ja, vi vill undersöka om det finns för oss godtagbara lösningar på de knäckfrågor som finns. 

Motivering: 

Vi ser att Rödkullen är ett skidområde som kan utvecklas. Vi behöver en bättre liftkapacitet, bättre nedfarter och bättre service till besökarna i Rödkullen. Vi behöver utveckla våra besöksmål på ett hållbart sätt för att vara ett attraktivt besöksmål för våra besökare. Vi är med det vet i dag kritiska till de övre planområdena som sträcker sig upp mot Buustamon. Detta på grund av de högre naturvärden som identifierats här, närheten till Ullådalen som vi vill värna, samt det totala exploateringstrycket på området.

Vi ser att en utveckling i Rödkullen, som medför bättre lift- och backkapacitet samt bättre service ger Åredalen och byborna ett mervärde. Detta i kontrast till vissa andra turistiska exploateringar, som t.ex. Björnen Östra, som ger fler turistiska bäddar i ett område utan att övrig kapacitet i backar och liftar hänger med. Till Björnen Östra röstade vi nej, likaså till exploateringen som planeras i Sadeln-området över Burmaleden. Där finns det höga natur- och kulturvärden som vi ville värna. Vi behöver utveckla med en helhetstanke. Om vi inte finner godtagbara lösningar till knäckfrågorna till Rödkulleprojektet såsom risk för ras, och skred, och bevarande av höga naturvärden kommer vi att säga nej.  

3. Biologisk mångfald i offentlig miljö

Åre kommun har en rik natur med varierade miljöer som uppskattas av invånare och besökare och utgör en höjd livskvalitet hos många människor. I takt med att kommunen växer behöver värdefulla naturtyper och landskap bevaras och förstärkas. Såväl strategiska åtgärder som mål, inklusive etappmål, är nödvändiga för att kunna stödja ett systematiskt arbete för bevarande av naturmiljöer och vackra, tillgängliga rekreationsplatser. Biologisk mångfald behöver finnas med i alla beslutsprocesser. En grön infrastruktur behöver skapas och värdefulla områden behöver bevaras. En översyn av skötseln och behov av restaureringsåtgärder på kommunens egen mark för att gynna biologisk mångfald behövs. Kommunens skogar bör skötas med andra metoder än kalhyggen, och de skyddsvärda skogarna behöver bevaras genom avsättningar eller inrättande av naturreservat. Vattenkvaliteten i bäckar och sjöar behöver förbättras. 

Fråga: Avser ditt parti att arbeta med en sammanhållet strategisk plan för den biologiska mångfalden i kommunen? 

Vänsterpartiet

Svar: Ja 

Motivering: Det är absolut nödvändigt att värna den biologiska mångfalden. Planetens, och för den delen människans framtid, är beroende av hur vi hanterar förutsättningarna för hur mångfalden kan bevaras. Vi kommer att arbeta för att kommunen tar ett helhetsgrepp kring hanteringen av den mark vi råder över och därmed föregå med goda exempel.  

Miljöpartiet

Svar: Ja! 

Motivering: Vi har tidigare lämnat in motioner om hyggesfritt skogsbruk i kommunens skogar samt naturskötselplaner för att stärka den biologiska mångfalden på kommunal mark. Vi kommer fortsätta att driva de frågorna och fler i den riktningen. Naturen har ett egenvärde som är viktigt. Utöver det är vi människor beroende av den, på många sätt. Biologisk mångfald på individ- och ekosystemnivå är ett måste för att vi ska klara klimatförändringarna. Tjänster som rening av vatten, reglering av klimat, jordbindning, förhinder av erosion och inte minst kulturella tjänster är viktiga för invånarnas välbefinnande och välfärd. Likaså är vi beroende av en hållbar fjällmiljö för att bibehålla vår attraktivitet som besöksnäringskommun. Vi vill att Åre kommun arbetar mer aktivt med hållbar samhällsplanering där naturen kommer i första hand och där vi anpassar oss efter den istället för tvärtom. 

Västjämtlands Väl

Svar: Nej

Motivering: I planarbetet genomförs utredningar där man tar hänsyn till biologisk mångfald och andra relevanta faktorer. 

Moderaterna

Svar: Nej. 

Motivering: Biologisk mångfald är en fråga som givetvis är avgörande och viktig för Åre kommun och hos oss moderater men expertkunskap och övergripande planering av detta finns hos länsstyrelsen. När det gäller kommunens skogar så är de certifierade och redan idag kan vi förstå att de sköts på ett varierat sätt beroende på vilka ekonomiska, sociala eller biologiska värden som finns representerade.    

Socialdemokraterna

Svar:  Ja och nej 

Motivering:  Vi socialdemokrater ser att det behövs ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen. När kommunen växer ska större hänsyn tas till de bofastas behov och Åre kommun ska utvecklas hållbart. I det ingår tillgång till bostäder samhällsservice som förskola, skola, äldreomsorg och infrastruktur. Vi behöver skapa en robust infrastruktur som kan hantera alla besökare med så lite slitage på naturen som möjligt. I vårt helhetsperspektiv ingår även biologisk mångfald, men vi har inte prioriterat en separat plan i vårt politiska program. 

4. Behövs ett generellt strandskydd?

Fler och fler röster i samhället vill avskaffa det generella strandskyddet för att göra det lättare att bygga hus och utveckla näringsverksamhet, särskilt i glesbygd. Andra röster pekar på strändernas betydelse för biologisk mångfald och för allmänhetens tillgång till obebyggda stränder. Ger påståenden som att Åre kommun har mer strand än hela jordens omkrets en riktig bild av tillgången på attraktiva stränder för människor i kommunen? Den som har gått runt en sjö eller följt ett vattendrag vet att bara en liten del av dess strand uppfyller våra krav för att stanna upp och njuta av platsen (t.ex. en udde med utsikt eller badviken).  

Strandskyddsutredningen (2020) vill ta bort strandskyddet helt vid små sjöar samt vid bäckar smalare än 2 meter. Detta trots att små naturliga vatten med sina omgivningar alltid har större mångfald än andra områden! Man kan jämföra dessa småvatten med vårt blodkärlssystem som för ut näring och syre till kroppens minsta cell. 

Fråga: Avser ditt parti att arbeta för ett bevarat strandskydd? 

Vänsterpartiet

Svar: Ja 

Motivering: Den biologiska mångfalden är grovt räknat som störst i zonen från 100 meter ute i vattnet till 100 meter upp på land. Ska man ha nån som helst trovärdighet när det gäller att försvara den mångfalden och de ekosystemtjänster strandzonen förser oss med är ett uppluckrat strandskydd inte möjligt. För oss är strandskyddet också en klassfråga. Där intrång i strandskyddet tillåtits har det i princip alltid skett genom att välbeställda/rika beviljats strandnära bygglov på attraktiva och tillgängliga ställen som sedan stängs av för den breda allmänheten. Stränderna tillhör oss alla. 

Miljöpartiet

Svar: Ja

Motivering: Strandskyddet är under aktiv attack i såväl riksdag som i Åre kommun. Den sittande majoriteten i kommunen verkar ha gjort det till sitt mission att lokalt avskaffa strandskyddet helt och hållet. Vi vill vända den trenden och kommer därför fortsatt arbeta för ett bevarat strandskydd. Syftet med strandskyddet är dels att låta allmänheten ha tillgång till vattnet men också att bevara goda livsvillkor för djur och växter på både land och vatten. Vid stranden möter minst två biotoper varandra, vilket gör den artrik och viktig för övergången för djur och växter mellan dessa biotoper. Det är viktigt att bevara övergången. Det är också viktigt utifrån ett jämlikhetsperspektiv att alla människor oavsett klasstillhörighet har tillgång till stranden. Den ska inte vara öronmärkt för någon “elit”. 

Västjämtlands Väl

Svar: – 

Motivering: Detta är en rikspolitisk fråga. Västjämtlands Väl har ingen representation i Sveriges riksdag. 

Moderaterna

Svar: Nej 

Motivering: Vi vill avskaffa det generella strandskyddet och låta kommunen själv peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla.  

Socialdemokraterna

Svar: Ja

Motivering: Den socialdemokratiska regeringen har lagt förslag i riksdagen om ett differentierat strandskydd som gör det enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter och med skärpt strandskydd i områden med högt bebyggelsetryck.  Det är olika förutsättningar i vårt land och det speglas i förslaget. Tyvärr röstades förslaget ner i riksdagen. 

5. Odlingsmöjligheter för medborgare

Bakgrund: Intresset för att odla sin egen mat har de senaste åren ökat markant och förväntas att stiga ytterligare. Många vill bli mer självförsörjande och äta mer ekologiskt.  Pandemin och stigande matpriser kan vara en del av förklaringen. Många i kommunens tätorter bor i lägenhet med kraftigt begränsade möjligheter att själv odla sin mat. Att arbeta för att göra odling möjligt för alla som vill är betydelsefullt, inte minst eftersom odling också kan föra med sig mervärden i form av förbättrad folkhälsa, ökad integration och ökad hållbarhet för kommunen då odlingar många gånger gynnar biologisk mångfald. Odlingar på gemensamma områden, eller odlingar med delat ansvar kan också bidra till en förstärkt känsla av gemenskap och kan komma att fungera som en mötesplats mellan olika generationer, personer med olika bakgrund och i övrigt olika samhällsgrupper. 

Fråga: Avser ditt part att verka för att skapa odlingslotter på kommunal mark för de medborgare som inte själv har mark att tillgå för odling? 

Vänsterpartiet

Svar: Ja 

Motivering: Under förutsättning att det finns ett varaktigt intresse är vi absolut positiva till att öppna upp lämplig kommunal mark för odlingslotter åt medborgarna av de skäl som ni nämner i frågan ovan. 

Miljöpartiet

Svar: Ja

Motivering: Det är superbra för både klimatet, miljön och människan om vi kan odla mer i våra trädgårdar. Vi vill ha boendemiljöer som attraherar – inte bara vara en attraktiv kommun beroende på närheten till fjället. Därför vill vi bland annat just skapa kolonilotter på kommunal mark i anslutning till Årehus hyresrätter. Vi vill även genomföra fler långsiktiga och klimatsmarta satsningar som gör vår kommun ännu mer attraktiv att bo i. 

Västjämtlands Väl 

Svar: Ja

Motivering: Västjämtlands Väl vill att det utreds vilken kommunal mark som finns tillgänglig och som skulle kunna vara lämplig för odlingslotter. 

Moderaterna 

Svar: Ja 

Motivering: Kommunen har en mängd centralt belägen jordbruksmark där vi omedelbart skulle vilja erbjuda odlingsmöjligheter för medborgare.   

Socialdemokraterna

Svar:  Ja  

Motivering:  Om det finns intresse från invånarna och kommunen har mark som är lämplig. Vi vill stärka dialogen mellan kommunens ledning och de bofasta genom dialogmöten i byarna minst en gång per år, helst två, för att tillsammans bidra till utveckling och ökad trivsel. När det gäller möjlighet till odling vill vi i första hand prioritera de äldre och även utemiljön på våra äldreboende.  

6. Partiets viktigaste förslag på åtgärder för att nå miljö- och klimatmålen

Bakgrund 

Världen står inför två kriser, biologisk mångfaldskrisen och klimatkrisen. Dessa två kriser är tätt sammankopplade och behöver lösas parallellt.  

Vilka är de 5 viktigaste åtgärderna som ert parti vill genomföra för att uppfylla miljö- och klimatmålen? 

Vänsterpartiet

 1. Se till att kommunen rent faktiskt lever upp till de mål man själv satt upp. Det sker inte i dag.
 2. Arbeta lokalt och regionalt för att det ska finnas en utbyggd och fungerande kollektivtrafik i hela kommunen
 3. Arbeta aktivt för att det byggs ut laddinfrastruktur i hela kommunen
 4. Ställa högre miljö- och klimatkrav när det handlar om upphandling av varor och tjänster, samt se till att det efterlevs med regelbundna kontroller.
 5. Energieffektivisera kommunens lokaler och installera solceller där så är möjlig/lämpligt

Kommentar: Vi upplever att kommunen har många på pappret bra politiska målsättningar som de styrande inte tar på allvar. En noggrann genomgång och kontroll av efterlevnaden samt eventuellt en revidering/skärpning av dessa mål kan vara nödvändig om kommunen ska kunna leva upp till sin egen devis. 

Miljöpartiet 

Vi svarar utifrån det vi kan göra som kommunala politiker. Vi ser fler saker vi behöver göra på nationell nivå, men de har vi inte listat här eftersom vi är kommunpolitiker. 

 1. Fossilfria kommunfordon och kommunlokaler senast 2030
 2. Grön och klimatsmart samhällsplanering på lämpliga platser med miljön och människan i fokus 
 3. Elbilpool för Årehus hyresgäster
 4. Hyggesfritt skogsbruk i kommunalägda skogar
 5. Plan för grön infrastruktur i kommunen

Kommentar: 

Och mycket mer! Vi kommer även att påverka med Miljöpartistisk politik i regionen gällande lokaltrafiken där vi vill se fler avgångar – gärna timmestrafik Duved-Åre-Järpen-Mörsil. 

Västjämtlands Väl

 1. Pendlarparkeringar
 2. Minska ’bussandet’ av elever
 3. Nej till vindkraft
 4. Nej till Rödkullen
 5. En självförsörjningsplan ska upprättas

Kommentar: – 

Moderaterna

 1. Bidra till en justering av målen till realistiska nivåer för att ge dem mer effekt och verkan. (SMART).  
 2. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till biologisk mångfald, upplevelsevärden samt  natur och kulturvärden så att en hållbar utveckling främjas. Vi vill verka för att förstärka infrastruktur för att minska slitage.  
 3. Se till att solel produceras på kommunens tak.  
 4. Medverka i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 
 5. Gå från användande av främmande arter, som kan utveckla invasivitet, till mer inhemska arter i tätorter. De senare arterna har en mycket viktigare roll i en grön infrastruktur och knyter ihop staden med det omgivande landskapet. 

Kommentar: – 

Socialdemokraterna

 1. Bryta beroende av fossila bränslen, kommunens fordon ska vara fossilfria 2030. De mindre bilarna går att byta ut snabbare än kommunens brandbilar och tyngre fordon.
 2. Fortsätta energieffektivisera och installera solceller på kommunens byggnader
 3. Verka för fler laddstolpar i flera delar av kommunen så bofasta och besökare kan resa hållbart. 
 4. Verka för snabbare och bekvämare tågförbindelser
 5. Främja konsumtionen och produktionen av ekologiska, lokalproducerade eller rättvisemärkta råvaror genom att använda en så hög grad av detta som möjligt i kommunens måltidsavdelning

Kommentar: Förutom att nå klimat och miljömålen behöver Åre kommun analysera effekterna av klimatförändringarna, som risker för ras och skred, och säkra så bebyggelse och miljö blir så robust som möjligt vid extremväder. 

Åre kommun ska vara en kommun som kännetecknas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Arbetet ska vara långsiktigt och det måste finnas en balans mellan dessa dimensioner. Vårt Åre kommun kan bättre!